Egzamin - Technik dróg i mostów kolejowych

Email Drukuj PDF

Szkolenia profesjonalne
Wyświetl wszystkie zawody techniczne

Zawód: technik dróg i mostów kolejowych

symbol cyfrowy: 311[06]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Część I — zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

1.1. rozpoznawać elementy linii kolejowej oraz określać ich funkcje;

1.2. rozpoznawać i wskazywać zastosowanie materiałów budowlanych do budowy, remontów i eksploatacji dróg kolejowych, skrzyżowań z drogami publicznymi i kolejowych obiektów inżynieryjnych na podstawie deklaracji zgodności, certyfikacji, znakowania wyrobów;

1.3. rozpoznawać maszyny i urządzenia do robót ziemnych, torowych, mostowych;

1.4. określać zasady wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, wytyczania i niwelowania tras komunikacyjnych;

1.5. dobierać metody kontroli i oceny stanu technicznego obiektów torowych i mostowych;

1.6. rozpoznawać technologie wykonywania robót związanych z budową, remontem i eksploatacją dróg kolejowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych;

1.7. określać zasady organizacji kolejowych robót torowych i mostowych;

1.8. określać kryteria zużycia i przydatności elementów nawierzchni kolejowej;

1.9. stosować przepisy prawa o transporcie kolejowym, prawa budowlanego, prawa o ruchu drogowym, prawa energetycznego, stosowane w robotach torowych i mostowych;

1.10. określać zasady magazynowania, przechowywania i składowania materiałów oraz przygotowanie kolei do pracy w okresie zimowym;

1.11. opisywać budowę i zasady działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

1.12. określać zasady niwelacji toru i terenu oraz budowy toru kolejowego;

1.13. określać zasady wykonywania i organizacji robót: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich i zbrojarskich związanych z realizacją podtorza, nawierzchni kolejowej obiektów inżynieryjnych oraz rodzaje obciążeń budowlanych;

1.14. określać zasady eksploatacji nawierzchni kolejowej i kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz organizacji napraw bieżących i remontów.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. wykonywać badania techniczne torów i rozjazdów;

2.2. sporządzać szkice elementów dróg kolejowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych;

2.3. dokonywać przeglądów: podtorza, nawierzchni kolejowej i kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podejmować działania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego;

2.4. sporządzać dokumenty związane z eksploatacją linii kolejowej;

2.5. dokonywać odbioru robót nawierzchniowych i rozliczać zużyte materiały;

2.6. sporządzać harmonogramy robót i organizacji ruchu kolejowego w czasie robót oraz przedmiary robót;

2.7. interpretować wyniki badań toru kolejowego.

3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, przeciwporażeniowej, odgromowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia robót torowych i mostowych;

3.2. stosować przepisy o ogólnych warunkach prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz przepisy dotyczące prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie torów czynnych i poruszania się po czynnych torach kolejowych;

3.3. wskazywać i stosować zasady zabezpieczania wykopów i nasypów;

3.4. przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia robót torowych i mostowych;

3.5. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

3.6. stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia robót torowych i mostowych;

3.7. stosować środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, ochrony odgromowej na liniach kolejowych i kolejowych obiektach inżynieryjnych;

3.8. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania robót torowych i mostowych.

Część II — zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej — opracowanie projektu realizacji prac związanych z eksploatacją podtorza, nawierzchni kolejowej i kolejowych obiektów inżynieryjnych na podstawie dokumentacji.

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać plany schematyczne stacji oraz dokumentacje techniczne nawierzchni kolejowej i kolejowych obiektów inżynieryjnych.

2. Dokonywać przeglądu, wykrywać i usuwać usterki na linii kolejowej i kolejowych obiektach inżynieryjnych.

3. Dobierać metody i urządzenia do kontroli określonych parametrów linii kolejowej i kolejowych obiektów inżynieryjnych.

4. Dobierać technologie, narzędzia oraz części zamienne do likwidacji usterek linii kolejowej i kolejowych obiektów inżynieryjnych.

5. Opracowywać harmonogramy organizacji ruchu kolejowego na remontowanych odcinkach linii kolejowej i kolejowych obiektach inżynieryjnych oraz dokonywać wpisów w dokumentacji eksploatacyjnej.

Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:

Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet do wspomagania projektowania sieci kolejowych i infrastruktury kolejowej. Dokumentacja projektowa i wykonawcza robót torowych i  mostowych. Dokumentacja utrzymania obiektu kolejowego: protokoły przeglądów, odbiorów robót. Mapy warstwicowe, sytuacyjne i schematyczne. Poradnik majstra. Poradnik kierownika budowy. Tablice i katalogi do projektowania dróg kolejowych i konstrukcji mostowych. Dokumentacja wykonania i odbioru robót torowych i mostowych. Zestaw norm stosowanych w budownictwie, kolejnictwie, drogownictwie. Cenniki materiałów i robót. Katalogi materiałów i wyrobów budowlanych, drogowych i mostowych. Katalogi nakładów rzeczowych. Wzory dokumentów: dziennik pomiarowy, umowy, dziennik budowy, książka obiektu, protokoły odbioru robót. Apteczka.

 

ReklamaUżywamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information